Kluczowe aspekty do rozważenia przy zakupie: Komory Bezpieczeństwa Biologicznego (BSC)

  Artykuły

Zakup komory bezpieczeństwa biologicznego powinien być niezwykle rozważny. Takie komory wykorzystywane są jako główna kontrola techniczna w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu, środowiska i/lub produktu przed zagrożeniami biologicznymi oraz potencjalnie szkodliwymi czynnikami w laboratoriach, na polu badawczym, klinicznym i przemysłowym.

Aby zapewnić właściwe działanie laboratorium na wysokim poziomie bezpieczeństwa, przed zakupem komory bezpieczeństwa biologicznego, wspomagającej optymalizację środowiska pracy, należy przeprowadzić pewne testy. Zrozumienie istotnej roli jaką BSC pełni w środowisku badawczym i klinicznym sprawi, że laboratorium będzie w stanie podjąć rozsądną decyzję opartą na faktach, wybierając BSC spełniającą potrzeby takiego laboratorium.

Jaka jest wartość Komory Bezpieczeństwa Biologicznego (BSC)?

Dlaczego właśnie BSC? I dlaczego wymagana jest wiedza na temat komory przed podjęciem decyzji jaki typ komory kupujemy?

Bezpieczeństwo laboratorium lub potrzeba ochrony personelu i środowiska przed narażeniem na zagrożenia biologiczne nigdy nie miało jeszcze tak ogromnego znaczenia. W globalnej wiosce, jaką jest świat, szereg czynników zwiększył potencjalne ryzyko zagrożenia biologicznego. Dzisiejsze bakterie odporne na działanie antybiotyków taki, jak gronkowiec złocisty (MRSA) oporny na metycylinę czy gwałtownie mutujące się wirusy, takie jak Ebola lub H5N1, stwarzają co raz większe ryzyko dla bezpieczeństwa personelu laboratoryjnego. Jednocześnie, zwiększony handel międzynarodowy oznacza więcej okazji do przeniesienia zagrożeń biologicznych do laboratoriów badawczych i centrów badawczych, przy podniesionym ryzyku niewłaściwego postępowania z patogenem i narażeniem ludzi na jego działanie.

W ostatnim czasie było głośno o ryzyku narażenia laboratorium w dwóch incydentach w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). CDC ogłosiło zastosowanie niewłaściwych procedur postępowania z wąglikiem i ptasią grypą, mające miejsce w laboratoriach CDC. Agencja opublikowała pełny raport z incydentów i ogłosiła wprowadzenie nowych działań i procedur dla obniżenia ryzyka wystąpienia podobnych problemów w przyszłości. Jednak wspomniane incydenty stanowiły wezwanie laboratoriów oraz innych środowisk, w których materiał biologiczny jest obecny, do podjęcia działań w trybie pilnym, polegających na przeprowadzeniu oceny ryzyka, zapewnieniu najlepszych narzędzi kontroli technicznej oraz zwiększeniu czujności na obniżenie narażenia na skażenie, potencjalnie zagrażające personelowi, środowisku i innym osobom.

Bezpieczeństwo laboratoriów rozpoczyna się od oceny ryzyka i przestrzegania środków kontroli technicznej, w tym przede wszystkim komory bezpieczeństwa biologicznego, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego postępowania z zaraźliwymi mikroorganizmami i potencjalnie szkodliwymi cząsteczkami i/lub aerozolami.

W BSC zastosowanie mają filtry HEPA, chroniące przed zagrożeniami biologicznymi, w układzie wylotowym i/lub wlotowym, zapewniając bezpieczne powietrze wolne od cząsteczek. Takie komory gwarantują bezpieczny sposób postępowania z materiałami do momentu ich właściwego zastosowania lub utylizacji zgodnej z wytycznymi danego przemysłu.

Określanie konkretnych potrzeb

BSC mają zastosowanie w wielu środowiskach laboratoryjnych na polu nauk przyrodniczych, na polu klinicznym i przemysłowym. Typ środowiska oraz określone zastosowania stanowią kluczowe aspekty w zakupie danego typu i klasy komory, spełniającej potrzeby pracowników i zapewniającej maksimum bezpieczeństwa.

Pierwszym etapem jest wykonanie szczegółowej oceny ryzyka z udziałem CBSP lub higienisty pracy, posiadającym wiedzę na temat poziomów ryzyka związanych z określonym materiałem biologicznym i substancjami chemicznymi, które mogą mieć zastosowanie w laboratorium. Umożliwi to określenie typu materiałów stosowanych w komorze oraz potencjalnego ryzyka. Ocena ryzyka powinna uwzględniać następujące trzy obszary kluczowe:

1. Ochrona personelu przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi wewnątrz komory.
2. Ochrona produktu przed skażeniem krzyżowym w trakcie pracy, eksperymentu lub procesu.
3. Ochrona środowiska przed środkami skażającymi, mającymi zastosowanie w komorze.

Każdy z tych obszarów zawiera określone ryzyka, które należy uwzględnić ze szczególną starannością przy sporządzaniu oceny ryzyka. Wszelkie kwestie z zakresie oceny ryzyka należy konsultować z CBSP lub higienistą pracy.

Uwagi dotyczące klas dla Komór Bezpieczeństwa Biologicznego (BSC)

Po określeniu ryzyka, następnym krokiem jest dopasowanie ryzyka do danej klasy i typu BSC. BSC mają różne klasy w zależności od poziomu ochrony. W obrębie danej klasy istnieją różne typy dla konkretnych potrzeb. NFS ustanowiło normy dla właściwości użytkowych, które BSC muszą spełniać, aby zostać przypisane do danej klasy i typu komory. Norma NSF/ANSI 49 dla Komór Bezpieczeństwa Biologicznego (BSC) podlega weryfikacji raz na pięć lat, przy czym zaleca się certyfikację komory raz / dwa razy w roku (wg NSF/ANSI 49) wg normy USP <797> dla związków farmaceutycznych). Oprócz personelu zakładowego, należy też korzystać z porad specjalisty ds. bezpieczeństwa biologicznego oraz specjalisty EHS (Zdrowie i Bezpieczeństwo Środowiskowe). Zaleca się także uzyskanie informacji na temat właściwości użytkowych produktu od kompetentnych przedstawicieli producenta, które usprawnią wybór komory.

Poniżej znajduje się wysokiej jakości przegląd klasyfikacji Komór Bezpieczeństwa Biologicznego:

Klasa I – Wyłącznie ochrona personelu i środowiska. Ochrona personelu na zasadzie nieustannego ruchu powietrza wewnątrz komory i usuwanie takiego powietrza z dala od użytkownika. Środowisko jest chronione poprzez filtrację powietrza przed jego usunięciem. Brak ochrony produktu przed skażeniem. Praca z czynnikami od niskiego do umiarkowanego ryzyka; konieczność zamknięcia; brak konieczności ochrony produktu. Dowiedz się więcej na temat Klasy I BSCs.

Klasa II – Klasa II BSC musi spełniać wymogi ochrony produktu, personelu oraz środowiska zgodnie z NSF/ANSI, EN12469 lub wymogami innej międzynarodowej organizacji. Ochrona personelu, produktu oraz środowiska poprzez filtrację HEPA, laminarny przepływ powietrza na całej powierzchni roboczej oraz barierę powietrza z przodu komory dzięki zastosowaniu próżni. Podkategorie definiują określone Typy Klasy II BSC, pod kątem ich budowy, właściwości użytkowych oraz instalacji, różniące się stopniem recyrkulacji powietrza oraz przepływem powietrza wylotowego. Zastosowanie materiałów emitujących gazy lub opary wymaga połączenia wylotu do zakładowego układu wyciągowego. Dowiedz się więcej na temat Klasy II BSC.

Klasa III – BSC klasy III zostały zaprojektowane do pracy i postępowania z niezwykle zaraźliwymi czynnikami mikrobiologicznymi, czynnikami nieznanymi i/lub przeprowadzania niebezpiecznych operacji, przy zapewnieniu maksymalnej ochrony dla personelu i środowiska. Komora klasy III jest całkowicie gazoszczelna, dostęp do strefy roboczej jest zapewniony wyłącznie przez obszar izolowany, który może być rutynowo odkażany po każdym użyciu. Dostęp personelu do strefy roboczej w celu pracy przy czynnikach wyłącznie w wytrzymałych rękawicach ochronnych. Wylotowe powietrze przefiltrowane filtrem HEPA musi przejść dodatkowe dwa filtry HEPA lub filtr HEPA oraz spalarnię przed wypuszczeniem go na zewnątrz. Dowiedz się więcej na temat Klasy III Komór Bezpieczeństwa Biologicznego

Projekt i budowa

Po określeniu Klasy i Typu BSC, należy rozważyć dopasowanie komory do środowiska laboratorium oraz konfigurację komory pod względem elastyczności pokonywania wyzwań obecnych i tych w przyszłości w danym laboratorium. Kwestie do rozważenia:

• Czy komora ma budowę ergonomiczną, pozwalającą na optymalny komfort w czasie pracy?

• Czy komorę można konfigurować dla poprawy procesów, produktywności i bezpieczeństwa?

• Czy posiada najnowocześniejsze właściwości (tj. alarmy dźwiękowe i wizualne przepływu powietrza) oraz akcesoria, gwarantujące najbezpieczniejsze środowisko dla personelu laboratoryjnego?

• Jakie są specyfikacje projektowe oraz materiały i jak przedstawiają się w porównaniu z innymi produktami na rynku?

Pozostałe kwestie do rozważenia:

• Ergonomia – Czy komora spełnia potrzeby ergonomiczne docelowych użytkowników?

• Szerokość komory – Czy szerokość komory jest odpowiednia dla docelowego zastosowania i czy zmieści się w zamierzonej lokalizacji?

• Opcje orientacji podstawy – szereg opcji, w tym mocowanie na stałe (poziomo/pionowo), teleskopowo, z regulacją, itp.

• Przyjazny dla użytkownika – Czy komora ma łatwy dostęp i czy ułatwia pracę?

• Łatwość serwisu/konserwacji – Czy komora jest łatwa w konserwacji i certyfikacji dla akredytowanej instytucji certyfikacyjnej? Czy producent zapewnia wsparcie serwisowe? Na jakim poziomie? Czy łatwo jest skontaktować się z producentem?

• Energooszczędność – Jakie są potencjalne koszty operacyjne komory z perspektywy zużycia energii?

• Żywotność filtra – Jak długo będą działać filtry w porównaniu do innych marek?

• Poziom hałasu – Czy hałas jest rozpraszający?

• Oświetlenie – Czy oświetlenie jest właściwe dla najbardziej wydajnego postępowania z materiałem?

• Całkowity koszt posiadania komory – Jakie są szacunkowe koszty całego cyklu życia komory w porównaniu do kosztów początkowych?

Szkolenia

Najlepsza komora bezpieczeństwa biologicznego na świecie, to ta obsługiwana przez kompetentne osoby. Dlatego należy zapewnić odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Dyrektor laboratorium oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa biologicznego powinni zagwarantować odpowiednie szkolenie personelu. Są oni również odpowiedzialni za ustanowienie i aktualizację polityk, procedur oraz Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP), aby upewnić się, że tylko osoby po odpowiednim przeszkoleniu mogą wejść do laboratorium i pracować w komorach bezpieczeństwa biologicznego.

Dobry producent zapewnia odpowiednie szkolenie wstępne oraz porady w trakcie procesu zakupu, instalacji oraz obsługi. Należy sprawdzać rejestry, aby upewnić się co do niezbędnych szkoleń personelu.

Proces ten nie kończy się wraz z zakupem, instalacją komory oraz jej uruchomieniem. Należy sprawdzić, jakie wsparcie oferuje producent na bieżąco. Jakie są warunki gwarancji? Co jest objęte gwarancją (części, robocizna)? Jaki jest okres gwarancji? etc.

Następnie należy sprawdzić, jak długo producent funkcjonuje na rynku oraz warto przejrzeć opinie o nim jako dostawcy jakościowych produktów i usług.

Podsumowanie

Udany zakup odpowiedniej BSC to wysiłek zespołowy, obejmujący szczegółowe i fachowe informacje pochodzące z różnych źródeł. Najlepsze jest tutaj podejście systematyczne. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z wiedzą na temat BSC pełniących funkcję głównej kontroli technicznej w laboratorium, następnie należy przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka, określić klasę i typ BSC oraz ocenić krytyczne potrzeby użytkowników. Należy także upewnić się co do właściwych i bieżących szkoleń, i wsparcia posprzedażowego i poinstalacyjnego.Stosując się do powyższych zaleceń, gwarantujemy dokonanie udanego zakupu oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelu i środowiska.

LEAVE A COMMENT